dinsdag 27 augustus 2019

Topboeken

Yn july hie ik wat mindere boeken te lêzen
út de byblioteek.
Boeken dy't fol sitte mei geweld
en dy't skreaun om der in film fan te meitsjen,
binne net myn favoryt

Boek 63 en boek 64 fan de list fan 2019
binne twa topboeken
Augustus wie dus samar in geweldige lêsmoanne.

Ik kin jim dizze twa boeken fan herte oanriede


Geen opmerkingen: