zondag 2 december 2018

Yn 'e war

Bij ONS Snits binne se wat yn de war.
Dat is al jierren sa, mar it falt no echt op.
ONS, in klup dy't sa graach meidwaan wol
yn de top fan it amateurfuotbal
mar hast gjin publyk lûkt at je it fergelykje
mei de echte grutte amateurklups.

Ik kom net faak bij ONS,
it is mei allegear wat te patserich
en wat te poenerich
ik stean leaver bij SDS, WPB,, Nijland of Scharnegoutum efter it stek

ONS is dus yn de war
want it fúzjetrajekt
mei Sneek WitZwart rint net lekker

No hawwe se in brief skreaun
nei de wethâlder mei dêryn in blabla ferhaal
om dy wethâlder te oertsûgjen
dat se hiel wat binne en wurde wolle

De brief kinne jim hjir lêze.

Der binne twa passaazjes
dy't mei opfalle
en dy't mij yrritearje

Ook parkeerruimte is voor ONS Sneek een bepalende factor. ONS Sneek heeft de beschikking over ca. 50 parkeerplaatsen achter de kantine die gebruikt worden door bestuursleden, medewerkers en spelers. Op zaterdagen kunnen sponsoren hier parkeren op een speciaal afgezette parkeerplaats. Supporters kunnen aan de voorzijde van het sportpark parkeren op de daar aanwezige 225 parkeerplaatsen. Totaal beschikt de vereniging dus over ca. 275 parkeerplaatsen.

De club speelt ook met enige regelmaat bijzondere landelijke KNVB bekerwedstrijden. Wedstrijden met vaak meerdere duizenden toeschouwers met alle logistiek van dien.

Kom no gau,
275 parkearplakken at dat genôch is foar in gewoane sneon
dat wit ik net mar dat liket mij wol sa ta.

Mar om dan te ferwizen
nei dy inkele kear (sij neame dat "met enige regelmaat")
dat se tsjin in betelle fuotbalklup spylje
foar de beker, is wol wat wrâldfrjemd.

Wij hawwe alle jierren in Freulepartij
yn Wommels
foar dy tûzenen dy't dus alle jierren nei Wommels komme
is in eintsje fierder rinne as gewoanwei
gjin probleem,
want is it net sa dat we wat mear bewege moatte
en nei in sportwedstriid past dat hielendal

De twadde passaazje yn de brief
dy't mij noch mear yrritearret is

Daarnaast zijn we druk doende ons voor te bereiden op een overgang van lokale naar regionale certificering van de KNVB waarbij we de verwachting hebben ook richting andere voetbalclubs in SWF een rol van betekenis te kunnen spelen t.a.v. samenwerking.

Wat is dit foar ûnsin?
Hokker rol, bij hokker klups?
Of bedoele se
sneontemoarn de fjilden yn de regio ôfstreupe
om de jonge fuotballers
oer te heljen nei ONS te kommen
en der op dy wize foar te soargen
dat de regionale klups aansens gjin besteanrjocht mear ha?

Beste wethâlder fan de hiele gemeente,
traapje net yn sokke arguminten
want de klups op it plattelân yn dizze selde gemeente
wolle graach ek wat op nivo spylje mei eigen spilers
en dêr hawwe sij ONS net foar nedich,
want dy binne der allinne mar op út
harren eigen ambysjes wier te meitsjen


Geen opmerkingen: