dinsdag 18 december 2018

Claw Boys Claw


We wurde opwaarme troch the Dolltones
justerjûn dêr yn it Bolwurk yn Snits..
foardat Claw Boys Claw optrede sil..

It opwaarmhealkoerke is in prima begjin
fan in prachtige jûn
mei de altyd stevich rockende Peter te Bos
oan de mikrofoan

Wêr't de iene jeugdsentimint neistribbet
meitje oare besikers harren debút
bij dit optreden fan Claw Boys Claw

Der giet wer fan alles mis
mei gitaar, mei drums, mei mikrofoan,
mar alles wurdt oplost tidens it optreden
mei de bekende laits fan Peter te Bos

Der giet safolle goed
en sa wurdt in prachtich optreden
dêr't  debutant en superfan allinne
mar loovenjende wurden foar oer hawwe

en Peter dy giet de seal noch efkes yn
sjongend, swingend, rockend
en hij komt fansels efkes bij mij lâns

Geen opmerkingen: