dinsdag 18 december 2018

Froeger

Pakesizzer Roan fan 3 wie juster en hjoed in diel fan de dei bij ús.
Wij eamelje wat ôf sa'n dei want hij praat as Brugman.
 It falt mij wol op dat hij it hieltyd oer froeger hat.
Meast is it 3, 4 of 5 moannen lyn mar foar him is it froeger.
Froeger dat is bij mij in hiele oare tiid.
Dus seach ik efkes yn myn plakboek fan froeger.
Bijgelyks 1977 (23 jier)


doe't Ierlân ús fytsfakânsjelân wie,


wij noch in "Cultureel Jongeren Paspoort" hiene,

doe't ik ek al nei it Bolwerk yn Snits gie,

doe't it kafee yn Rien in sintrum fan barrmhertigens waard,

doe't wij ek al yn Jorwert ûnder de parrebeam sieten,

doe't ik it middenfjild noch berinne koe,

doe't wij Frysk songen yn Easterein,

doe't de Kliuw noch iepen wie,

doe't de Frico noch poeiermolke yn de flessen die,

doe't Samar noch kabaret wie,

doe't wij ek al noed hiene oer de identiteit fan Fryslân,

doe't wij in húske yn Hichtum op it each hiene

en doe't wij de 11stêdentocht noch fytsten mei in FNP pet op.

 
 En ik noch lekker lang hier hie

Geen opmerkingen: