dinsdag 11 december 2018

Assistint

De assistint fan Apple hjit Siri
en dy fan Google Assistant

in Assistant dy't yn de tillefoan sit
en (hast) alles docht watst seist. 

Dy Assistint is nij sûnt dit jier
en it is noch in fier fan myn bêd dinkje
foar in soad minsken

Dat murk ik koartlyn
yn it Digitaal Kafé:
jonge en âlde senioren kinne dêr telâne
foar help mei alles 
wat laptops, tillefoans en tablets te bieden ha
en mei nije ûntwkkelingen
lykas de Assistant dus en Siri..

De ynteresse is net djipgeand,
de measten fine it ferfelend
om tsjin dy tillefoan te praten,
Se grieme leaver wat om
mei dy triljende, te grutte fingers 
op te lytse toetsebuordtsjes

Nee, dan pakeisizzer Samme,
goed 2 jier no
en fol fjoer oan it 
praten mei de Assistant

"Joe Tjoep openen"
mei de klemtoan op alle lettergrepen

ja, ik tink dat wannear hij hjoed of moarn wer lâns komt
hij bij de doar al ropt "Joe Tjoep  O P E N E N
sels foardat er de jas út hat..


Hij krige it aardich ûnder de knibbel
en begrypt hiel goed
dat at je net sa best type kinne
en wol prate
dan moat je dat brûke
Geen opmerkingen: