dinsdag 4 december 2018

Segeltsjes


Wolle jo ek segeltsjes
en de bon?
it is in standertsin bij de JUMBO

Segeltsjes wol
de bon net,
dat is myn fêste antwurd

Ik begryp ek net wêrom wij segels sparje foar

  • in dei út  (fyn ik neat oan)
  • in  Wiebe van der Zee puzzel (fyn ik neat oan)
  • sopkoppen (hawwe wij genôch)
  • bakpannen (hawwe wij genôch)
  • en al dat oare wat west hat 

Boppedat,
foar je it witte
is de datum fan bestellen foarbij
en hawwe wij te min kocht
want de kaart is net fol.

Allinne de segels fan Max
dêr wiene wij sljocht op
dy moaie reesautos
meie de pakesizzers hiel graach lije
en dan hawwe de segels in nuttich doel hân.

Jumbo,
fierders in prima winkel
yn ús doarp
mar de altyd trochrinnende segelaksje
fan de Poiesz,
wêr't je gewoan wat útsykje kinne, 
at je wat kaarten fol hawwe,
en dat sûnder iets bij te beteljen
Geen opmerkingen: