donderdag 27 december 2018

De omrop

Wat er bij mij  yn 2018 echt feroare is
dat is myn radioharkgedrach;
dat hat fêst mij leeftyd te meitsjen
meitsje ik mij sels mar wiis

wêr't earder Omrop Fryslân favoryt wie
mei sport en ek Fryske muzyk,
harkje ik dêr amper mear nei.

al dy kollegiale twapeatearkes
al dy ûnnoazele neatsizzende tillefoarpetearkes mei harkers
al dy foaroankundigen wat ik in oere letter heare kin
it jout mij tefolle argewaasje

dat er sa no en dan in frysktalich nûmer draaid wurdt,
fyn ik net ek goed foar it Frysk eigene fan de radio

Nee,
ik haw gjin argewaasje oan it betiden minne Frysk

Myn dei begjint altyd mei NPO radio 1,
meast ferfolge troch Arbeidsvitaminen op radio 5
(leeftydsprobleemke)
en dêrnei wurdt der skeakele nei Arrow Classic Rock

It goeie nijs is noch wol dat ik,
sûnt septimber
jûns om 19.00 oere wol ôfstim op de Omrop,
Casa Ennema is in oere muzyk ut Fryslân
en dat mei best wol
akoestysk, blues, rock en punk wêze,
at it mar in relaasje mei Fryslân hat.

Gewoan in hearlik programma is dat.

At ik dêr nei harkje dan freechje ik mij altyd ôf
"wêrom soe dizze muzyk net de hiele de programma's fulle kinne"
dan nim ik dy oare neatsizzende dingen wol foar leaf

Nee, ik haw net stimd foar de Fryske top 100!
wêrom soe ik dat dwaan?
De Omrop oan in ien Fryske muzykdei helpe
wylst se it 364 dagen net wichtich fine?

ik tink it net!

Geen opmerkingen: