woensdag 26 december 2018

KrystkuierDe regel bij mij is
dingen dwaan dy't leuk binne;
sa no en dan doch ik aktiviteiten
dy't in iets mindergehalte hawwe:
sa as "in ferrekte ein" rinne

Lykas hjoed
de Krystkuier yn Bakkefean
en omjouwing

Mar leafst 10 kilometer stroffelen
wij troch bosk en oer de heide,
mei noch inkele tûzenen

Mei de organisaasje wie neat mis,
mei de route wie ek neat mis
mei de foarsjenningen ek net

en oer de snert nei ôfrin
haw ik ek gjin klachten

Mei oare wurden:
dizze boppeminsklike prestaasje
hawwe wij goed trochstien
en hat ús reedlik goed foldien

10,3 kilometer
15375 stappen
59 meter klommen
en dat allegear yn
binnen 2 oeren en 26 minuten
wêrfan 2 oeren en 1 minút beweging

tsja....dy sifers
dat makket it wol wer nijsgjirrich
Geen opmerkingen: