donderdag 13 december 2018

Hinnaard

Moarns earst wurkje ik in oerke oan Fryskehannen,
in projekt fan Tresoar
Akten fan ferstjerren, út de gemeente Hinnaarderadiel
yn in database bringe.
Akten fan1900 oant 1940 sa ûngefear.

in soad út Lytsewierrum,
omdat Rien dêr ek ûnder foel
en in soad út Hinnaard

Safolle deaden,
en sa'n lyts tsjerkhôf om dat klokhús hinne,
dus frege ik mij ôf hoe't dat krekt sit dêr

In moaie tiisdeitemoarn
mei in opkommend sintsje
brocht mij yn Hinnaard

Net folle grêven
wol wat bekende nammen:
Wiersma, Rispens, Boschma en Hofstra

Neffens dizze side 121 grêven
ik haw se net teld en betwivelje at se der noch allegear stean.
Opromme miskien?

Mar moai dat saken digitalisearre wurde
oars is der letter neat mear te finen
Jan Ynte Hofstra (oerpake) en Durkjen Simons Visser (oerbeppe)


Geen opmerkingen: