vrijdag 7 december 2018

Ate en Chris

De tiid hâldt gjin skoft,
dat ûnderfyn ik alle dagen.

Nim no Ate Vellinga,
stoarn yn novimber 2017,
al wer mear as in jier lyn.

Ik tocht er oan
doe't Mojo oankundige
dat Chris den Burgh optrede sil
yn Amsterdam, yn Carré
yn desimber 2019

Chris den Burgh
noch altiten populair
en in grutte favoryt fan Ate
Geen opmerkingen: