dinsdag 27 februari 2018

Mats

Jierren lyn
doe't ik noch wurke op de Súdwester
wie dêr Mats,
in ICT stasjiêre fan de Friese Poort.

In aardige jonge
dy't opfoel omdat hij in bysûnder doel hie:
hij woe mûnder wurde fan berop.

No binne der net folle mûnen
en it like mij ek net maklik om dat te realisearjen

fol passy koe hij dêr oer fertelle
en wat mear ik mei him prate
wat mear ik oertsjûge wie
dat it slagje soe...

No in pear jier letter
is syn dream allang ferfuld
hij is mûnder op de ferfmûne bij de Zaanse Schans
ôfrûne simmer seagen wij efkes bij him

Mar in mûnder moat ek wenje
yn in mûne.....
dat fynt Mats.

Ofrûne snein seagen wij efkes bij him
want ek dy dream is ferfuld.

De mûne bij Groet.
dêr wennet hij
en wij krigen mei de heale famylje
snein efkes in rûnlieding
wylst de mûne folop draaide
seagen wij binnen
op de begeane grûn,
de earste en de twadde ferdjipping.

Prachtich

"zo draait de molen,de molen" song de lytste gast Samme


Geen opmerkingen: