vrijdag 9 februari 2018

In tongersdei

Do ferfeelst dy noch altiten net,
sa'n retoaryske fraach
wurdt mij noch wolris steld....

Nee, en dat bin ik ek net fan doel


Nim no dizze tongersdei
in moaie winterske dei
dan fyts ik moarns earst
lykas frijwol alle wurkdagen
in rûntsje fan in kilometer as 30,

30, 
dat is lang genôch
om de fuottten goed kâld te krijen
fytse, brûze, kofje
en dan is it noch mar 10 oere
wat lêze
wat dinkjes útsykje efter de kompjoeter,
kontainer bij de dyk sette
wat lêze
Kûbaard noch efkes om fytse
kontainer wer ophelje
in boadskipke
wat lêze
wat ite, wat drinke6 oere noch in lekker oerke bûten: SDS JO 15-1  traine yn Easterein

en jûns noch nei tsjerke
foar de ôftraap fan Under de Toer,
in projekt fan Kulturele Haadstêd

moai op tiid werom
foar Feyenoord Grins op tv
trije punten

Noch in oerke lêze
en dan is it al wer 12 oere......Geen opmerkingen: