maandag 19 februari 2018

In útwedstriid


Sa faak gean ik net nei in "fiere" útwedstriid fan SDS 1.
It moat ek yn de winter te befytsen wêze
sis ik altyd.

Mei broer Lolke dochs mar efkes nei Sint Jansgea west
mei de auto
nei DWP 1 - SDS 1.
Wij hiene it minder treffen kinnen.
It wie in prachtige enervearjende wedstriid
mei in goed resultaat:
3-5 winst foar SDS

Mei in skean each seach ik it B-fjild lizzen;
it eage wat fertutearze,
mar dat kin ek komme troch dat it nochal ôfstekt
bij it prachtige nije keustgersfjild.

Dat B-fjild
dêr spile ik myn lêste wedstriid
yn kompetysjeferbân
bij SDS 5.

Mei in jaloersk each
seach ik yn de kantine om mij hinne
wat in sfearfolle romte

mei it hiele liif fol ôfgrizen
seach ik de rookromte;
foar de doar fan de kantine
in oerdekte romte
wêr't elkenien trochhinne moast

dat soks mei weromwurkjende krêft ferbean wurdt
dat begryp ik.....


Geen opmerkingen: