woensdag 21 februari 2018

Gjin wyn

"It waait net" sizze se wolris.
As fytser witte je dan
dat it fielt
as hawwe je yn 'e wyn ha

Fannemoarn lykwols 
fielde it echt as gjin wyn...

Selden sa meimakke...
sok moai waar
it wie in lust dizze 30 kilometer
hoewol,
dat fûnen myn teannen ent....

Geen opmerkingen: