maandag 19 februari 2018

Jong bliuweAld wurde is in geunst
jong bliuwe is in keunst

Sa stean ik wol wat yn it libben.
Omgean mei jonge minsken
en nije dingen dwaan.
Net alles altyd it selde
mar nije útdagingen oangean
dy't bij je passe....
want sa is t fansels wol.


Geen opmerkingen: