maandag 12 februari 2018

Afas Live

Dropkick Murphys leert AFAS Live feesten

Dat wie de kop fan dizze resinsje
dy't skreaun is nei it optreden
fan Flogging Molly en Dropkick Murphys
yn Amsterdam


It wie in heit/soan wykein
mei sweager Norman en syn soan Martijn
en ik mei ús soan Tsjeard

Tsjeard en ik wiene de ûnderwilens erfaren Dropkick Murphy gongers
want it wie nei Dublin, Grins, Amsterdam ús 4de kear

wij wisten sa'n bytsje,
wat wij ferwachtsje koene....it wie ek mei troch Flogging Molly
in fantastyske jûn,
in muzykfeest
in sjongfeest
in bierfeest


bij dizze muzyk kinne je net stilstean
en dat wie mar goed ek, 
want foardat je yn de gaten hiene,
wiene de skuon fêstplakt:
nea witten dat bier sa plakte.

op wei der hinne
fanút Amsterdam Noard
sieten wij foar yn de Ierske pub 
alteast dat wie de bedoeling;
wij wisten lykwols net dat
Wales tsjin Ingelân spile,
rugby dus....
de kroech wie ôflaten fol;
sitte wie útsletten

Nei ôfrin de stêd noch efkes yn,
in kroechje hjir en in kroechje dêr,
De tram en Uber brochten ús wer " thús "
yn Amsterdam Noard
Geen opmerkingen: