dinsdag 2 januari 2018

Kilometers 2017


It totaal fan 4 kilometertellers
en noch wat kilometers op oare fytsen
bringt it totaal yn 2017 op 10215 kilometer

it tiidrek fan de lisfyts liket hast foarbij
want mei totaal 2807 kilometer
ferdield oer twa lisfytsen hâldt net oer.

10215 kilometer yn it earste jier
dat ik net mear wurkje,
dus gjin wenwurkferkear Wommels Snits mear

ik haw wol myn bêst dien
om  de10.000 km wer te heljen
en dat is wer slagge,
lykas alle jierren fanôf 1999
mei útsûndering fan 2008

foar 2018 gean ik wer foar dyselde 10.000


Geen opmerkingen: