dinsdag 30 januari 2018

Greidehert


Mear as in moanne lei it hoeske mei de dvd op tafel,
yn ôfwachting fan askje.....
Greidehert,
in registraasje fan de ôfskiedsfmanifestaasje
fan de gemeente Littenseradiel

"Je moatte der bij west ha".
tink ik al gau,
bij it sjen fan de bylden
en it hearren fan de muzyk en lieten

ik haw der net west,
it sprut mij net oan
en ik bin bliid mei dy kar....

de dvd
haw ik sa heal om heal útsjoen,
foar de earste en de lêste kear
it sil wol moai west ha dêr yn Winsum
it komt net oer op myn tv..
sa saai,
om in oere nei in in dea korpsbyld te sjen
en dy tryste muzyk
wêrfbij ik tajaan moat
dat ik net fan toetermuzyk hâld....

Fan de bylden fan de doarpen is te min te sjen
dêrfoar sil ik it boek noch in kear trochmoatte

Geen opmerkingen: