zondag 14 januari 2018

Feilich


Unbegryplik
leger lizzende fytspaden 
sûnder beskerming foar út de bocht fleanende auto's

Hearde no
dat men dat sels earst wol betocht hie
mar dat it fanwege it sicht net trochgien is.....Op freed 12 jannewaris
binne der blokken pleatst
as tusken oplossing

Letter komme der fangrails......
gelokkich marGeen opmerkingen: