zondag 28 januari 2018

De iepening

It wie prima regele
mei de bus reizgje
fanôf it WTC Fec terrein.
hinnereis hoechden wij mar in pear minuten te wachtsjen
sadat wij tsjin achten yn de binnnestêd wiene
en werom...... ?
koene wij sa ynstappe
foar de reis werom nei ús auto

wij gyngen dan ek moai op tiid werom,
nei it omdangeljen yn de binnenstêd fan Ljouwert

it wie ien "grutte" teloarstelling,
want wêr wiene al dy "previews"?
dy't  de tiid nei it momint
wat oangenamer meitsje koene....

Ferstoppe?
of bin ik se troch in besleine bril
allegear foarbij rûn?

Gjin muzyk op de pleinen,
mar stilte,
wachtsjende minsken....
Lange, lange rigen
foar ien sa'n ûnnoazel kofjetintsje
en dat op sa'n grut plein
mei dit waar...

It Oldehoofstertsjerkhôf,
gelokkich wie dêr Tresoar
en dêr wie it droech en waarm.....

Oer de iepeningssjo kin ik koart wêze,
it seach der geweldich út
mar 25 minuten,
alles fan it selde,
wie mij te lang
en dan dat freeslike liet fan Nynke Laverman
dêr't gjin gong yn sit

Doe't de klokken sloegen
rûnen wij al efter de Harmony
op wei nei it stasjon

De twa koppen bij it stasjon
makken in soad goed,
dy binne skitterjend
dêr hie ik better de hiele jûn nei sjen kinnen

en gelokkich
dy bliuwe,
dêr kin ik noch hiel faak nei sjen
en wer in goed sin krije

 wol in preview fan de 11 wegentocht.........

wachtsje op it Wilhelminaplein

Op it Aldehoofstertsjerkhôf haw ik wolris better muzyk heard

de jûn thús goed ôfslúteGeen opmerkingen: