vrijdag 5 januari 2018

Net alle Fryske doarpen fytstocht 2017It fytsdoel foar 2017 wie
10.000 kilometers en...
troch alle Fryske doarpen fytse

It earste is slagge
it twadde net.
eilaas

noch 28
wêrfan ik twa net dwaan soe;
Flylân en Skiermuontseach,
dus noch 26

Ferkearde planning...
Gemaksucht..
Wiete hjerst...

It soe samar kinne
dat it in kombinaasje is fan dy trije

Yn 2018 sjoch ik nije kânsen
en dy reade stippen
dy pak ik hiel gau op

Dus ek yn 2018 gean ik foar hiel wat doarpen
wêr ûnder alle Fryske


Geen opmerkingen: