woensdag 2 augustus 2017

Op de fyts nei Keimpetille (en werom)

Tiisdeitemiddei
út te fytsen
mei Jellie, Jelske, Roan en HildauJelske, 5 jier,
sels op de fyts fan Wommels mei Keimpetille...
en wat fûn se it moai oer smelle paadsjes bij Tsjeppenbûr

Machtich fûnen is: de fyts op dat moaie pontsje.....

Roan mei beppe

Jelske 

nei in ysko op it terras oan de oare kant fan it van Harinxmakanaal werom
in prachtich plakje dêr  mei kofje en al

en se hiene it hinnereis al sjoen.....
de boarterstún yn Wjelsryp.....
machtich mei beppe efkes draaie


en Jelske op de kabelbaan

De bern hawwe genoaten
fan allegear dingen dy't wij gewoan fine:

fytse dwers oer de retonde,
fytse troch it lân en wachtsje foar de trein
smelle paadsjes en leuke brechjes
feeroasters
it pontsje

in moaie middei

Geen opmerkingen: