donderdag 17 augustus 2017

Bij de haven


It leit er kreas bij
dat fjildsje oan de Boalsertertrekfeart
bij de haven yn Wommels

It is al efkes lyn
al jierren tink ik
dat it hôf dêr mei geweld opromme waard

avensearje fanwege de fûgels 
en fanwege de plannen

rekreaasjeterrein
trekkershutten
............

no
safolle jierren letter
leit it der foar dea bij
en ik haw noch neat heard 
oer aktiviteiten dêr.....


Geen opmerkingen: