vrijdag 18 augustus 2017

Hearefyts


De hearenfyts stiet ter diskusje
fanwege de stang
de stang,
wêr't wij as jonkje
allegear wol in kear op sitten ha.
de stang
dy't je der in inkele kear oan herinnere hat
dat je in jonge binne...
au.....

ien of oare organisaasje ropt wat
en tal fan minsken nimme dat serieus

at se earst goed om har hinne sjoen hiene,
dan hiene it better west om te sizzen,
dat de trend al hiel lang is
dat âldere mannen
in frouefyts oanskaffe
fanwege it op- en ôfstappen;
gewoan it ferstân foarop

dy hearefyts hoege je net te ferbieden,
dat kinne minsken best sels wol beslisse

trouwens
in lisfyts
is in genderneutrale fyts
ik lis al jierren op de stand
en dat befalt primaGeen opmerkingen: