donderdag 3 augustus 2017

Fermaak

De PC sit er wer op
en ik sjoch werom op in dei
wêr't hast neat mis mei wie..

Enervearjende en spannende partijen,
folgen elkoar yn rap tempo op
en de meast favorite keatser
(út eigen doarp dus)
bleau der wol hiel lang oan,

en dan binne wij der ek noch oan

dat lange oanbliuwen hat wol gefolgen
foar it sosjale aspekt
yn it middeiprogramma

wij wolle net in slach misse
want stel je je ris foar dat Jacob Klaas
yn de heale finale komt

de twa heale finales
wurde tagelyk spile
en beide binne sa spannend
en ferrassend
en Jacob Klaas giet troch

wij tinke al oan in platte karre
oan it korps fan Wommels
oan de flagge op de toer
oan in feest

krekt net dus
1 of  2 sentimeter leger yn de want
en der hiene trije oare winners west
en se hiene no noch om de bal socht

De PC fan 2017 wie boeiend,
der wie hast neat mis mei...

hast......
want ik miste wat
iets wêr't ik altyd wol nei útsjoch
mei in hongerige mage
sa yn de rin fan de middei

wêr wie dy geur?
wêr wie dy karre?

ik miste de de "Kip van Krijn"

of wie dy slachtoffer fan de aaikrisis?

Geen opmerkingen: