vrijdag 25 augustus 2017

Sybren

Woansdei wie de froulju' PC
in dei mei wille en fertriet
winne of ferlieze,
it leit soms sa ticht bijelkoar

in moaie PC
prachtige winners
teloarstelde ferliezers
mar ek ien noch gruttere ferliezer

in persoanlik drama wer foar.....

Sybren,
de Sybren
karmaster fan berop,
de man dy't koartlyn al yn it nijs wie
omdat de foarline net automatysk
mear syn plakje is

in goed petear mei de keatsbûn
moast it besef bij Sybren bringe
dat it allegear wat minder wurdt
mei it sjen en it beoardielen

Ferbaasd wie ik woansdei
mei Sybren as karmaster
op de frouljus PC
hij mocht op in sydline fan it perk sitte
miskien mei it idee
dat hij dêr minder kwea dwaan koe

it wie net sa:
de skiedsrjochter moast him al in kear korrisjeare
en in folgjende kear,
yn in spannende heechsteande partij,
die Sybren beide hannen opheech:
ik wit it net,
de skiedsrjochter moat it mar sizze

It hie de echte ein wêze moatten
fan Sybren syn karriere as linerjochter
bij it keatsen.

Sybren kin dat sels net beoardiele
kin dy beslissing sels net nimme
want in oere letter
siet hij oan in sydline as karmaster

no ja, sitte
hij stie ...
as ienige oan de sydline
want Sybren mei graach sjen
dat elkenien him sjocht...
as karmaster

en dan de finale...
de finaleklap foar Sybren

yn it skoft foar de finale
seach hij oan de oare side fan it fjild
in lege karmastersstoel
en stapke, foar stapke seach ik him dêr hinne skarreljen
en seach ik him "triomfantelik"sitten gean

dat duorre sa'n 5 minuten
doe kaam der immen fan de organisaasje,
net yn sân hasten
mar gewoan ek stapke foar stapke,
hij gie op knibbels bij him sitten
en sil sein hawwe
"dat Sybren hjir net sitten bliuwe kin"
en Sybren sil it ûnbegrepen oanheard ha
en sil sein hawwe dat hij net fan plan is.
om fan de stoel ôf te gean,
en yn alle rêst
sil de man it noch in kear útlein ha.

it duorre efkes,
doe seach ik him stean gean,
mei lytse stapkes socht hij syn paad
efter de banken lâns
skarrele hij lâns it publyk
de ôfgong
letterlik en figuerlik
op wei nei de tinte
wêr't hij fêst in bierke nommen hat

lilk, ûnbegrepen, teloarsteld
in  drama foar him
is segen foar de keatserijGeen opmerkingen: