donderdag 10 augustus 2017

It is feest
It is alle dagen feest
sis ik wolris no't ik net mear wurkje

Der is ek alle dagen feest
sa erfaar ik dizze simmer,
no't wij net op fakânsje binne yn dizze simmerwiken

De PC mei syn eigen neipraters en neidrinkers
ien grut feest foar de leafhawwers

De Snitswike dy't sa nedich langer as in wike duorje moat
wol graach in feest wêze mar ja ........desibelsperikelen

De Feanhoop, it skûtsjesilen as oarsaak
dat it dêr ien grutte wylde bende is mei 
bier...bier...toudûnsje mei útlutsen teasjurts....
en noch mear bier
en safolle desibels
dat se it yn Snits heare kinne,
at de wyn goed is
en it dêr sels oer de noarm fan 85 desibel hinne giet

De Freule mei syn eigen neipraters en neidrinkers
mei muzyk fan Butterfly en de Suskes
as stimmingbringers en bier as oanjaaier


En dan hjoed yn Langwar it skûtsjesilen.
It nauwe winkel/horeaka strjitsje is omdoapt ta in 
oanienskeakeling fan bars en tappen

foar it silen in inkele foarpriwer
mar nei it silen yn gjin tiid
ien drinkende en itende massa
mei "lekkere"lûde muzyk

mar dan bij de haven
de hel
of noch slimmer,
grutte jachten en sels yn elkoar setten flotten
dy't mei elkoar gemien hawwe
dat der jongfolk op sit, stiet, hinget of leit
yt, drinkt, sûpt, fret 
raast en balt 
om mar boppe de eigen boatklanken út te kommen 
en dy fan dy oaren
en dy oaren
en dy oaren dy't noch fierderop lizze

Jeetje, wat in ferskriklike herrie
al dy muzyk trochelkoar
sels yn de wyn hiene se der yn Snits lêst fan 
en spatten alle desibelmeters op tilt.

Sis tsjin mij nea wer
dat Into the Grave
(sneon yn Ljouwert....sin oan)
in bak herrie is,

ik sil dan sizze
jim binne seker noch nea
bij de Langwarder haven west
nei it skûtsjesilen
dat is in bak herrie yn it kwadraat

Geen opmerkingen: