woensdag 23 augustus 2017

Rjocht dwaan


Yn 2015 skreau ik dit stik oer Yndie,
It wie doe in aktueel ûnderwerp
troch it stik de Feteranen

Ik haw it lêste jier ek "Friesland was hier" noch ris lêzen,
it boek as herinnering oan it Bataljon Friesland
dat fan ein 1945 oan mids 1948 yn Yndie siet en focht

In saaklik, feitlik boek...
dat gjin antwurden  jout op in oantal fragen
dy't libje bij mij oer it dwaan en litten dêr

omdat myn heit ek diel útmakke fan dat bataljon
en hij wegere dêr oer te praten
bliuw ik wat op syk....

Hiel moai dus
dat ik dit boekje tsjinkaam;
Yn 2013 útjûn
en it is de "sprutsen" skiednis

9 mannen jouwe mei eigen wurden oan
wat harren der ta brocht om mei te gean
en hoe't se it belibben dêr.

Moaie koarte ferhalen
dy't in better byld jouwe

en ien ferhaal
mei it fertriet fan in famylje
omdat harren broer net weromkommen is
Geen opmerkingen: