zondag 10 januari 2016

Stil

Ik wie hjoed bij in optreden fan Di Gojim,
in klezmer band dy't swingt as in tyt,
oansteklike toetermuzyk
dy't raast tsjin de fuotten: 
beweech.....beweech...dûnsje....dûnsje.....

der waard net beweechd,
dizze middei,
inkel de hannen gyngen efkes opelkoar,
at in nûmer dien wie:
hantsjeklappe

Myn oandacht foel betiden wat fuort
en ik tocht, ja ik tocht .....

Stel no ris dat sa'n klezmerband 
op in freedtejûn yn Poadium Asteriks spilet,
dat soe samar kinne,......

dan springt en dûnset de helt fan de helt 
dan stiet de helt fan de helt te harkjen en is stil


mar ek.....


dan stiet de helt fan de helt mei de hân en de tillefoan omheech
en stiet de helt fan de helt te praten oer auto's, oer wurk of fuotbal....

Hjoed wie dat net sa,
yn Boalsert.
der wie gjin gedûns (sels Geartsje doarde it net oan)
der wie gjin gepraat
der wie gjin tillefoan yn de loft

der wie allinne mar stilte
ien en al ear foar de muzyk
en der oandacht en wurdearring

Ik doarde it net iens oan
om in foto te meitsjen foar dizze blog....

Wat in ferskil..
wat in stoel al net dwaan kin...


Geen opmerkingen: