zaterdag 9 januari 2016

KoekeWij kinne se allegear wol.
dy stimulearjende koeke,
of is it gewoan  koeke 
mei in stimulearjende tekst.....

In Snelle Jelle mei yn de fytstas,
jout efkes de illúsje dat ik ek fluch bin
en in Vlugge Japie , dy moat it selde gefoel jaan,
tink ik......
want dêrom wurde se sa neamd

En at se op binne
en myn  fytsen sit er ek op.
en ik thús bin e
n dochs sin oan wat ha......

....dan leit er klear:
de koeke fan Bolletje

mei al wer in goeie tekstGeen opmerkingen: