zondag 31 januari 2016

Ad VanderveenStarum
sneontejûn 30 jannewaris,
kertier oer njoggenen stappe wij kaf'é Max binnen,
wij, dat binne Jellie en ik.
wij wolle op tiid wêze foar in optreden
fan Ad Vanderveen and the 3 Piece

wij binne sawat de earsten,
wij stappe tagelyk binnen mei in oprjochte
Advanderveen fen...... myn broer Lolke,
wij oerlizze no ien kear net alles binnen de famylje.....

in sfearfolle romme seal
mar noch net drok
en dêrmei liket it ús ta
dat it grutte publyk net yn de gaten hat
hoe goed Ad Vanderveen is.

Hoe goed hij is, merkbite wij
yn de twa sets dy't hij spilet,
in moaie ôfwikseling fan akûstysk en elektrysk

The 3 Piece wiene mar 2,
de bas die net mei mar wol in

autoharp.....

Underwilens wiene der sa'n 50 man/frou binnen
en wie it efkes sykjen om stilte
mar it bandsje dwong it foar it grutste part sels ôf,
mei prachtige nûmers fan Ad sels, mar ek fan Dylan en Young.

Twa klipkes...de earste akûststysk en de twadde elektrysk fersterkt, en de dy twadde is opnommen yn dit selde kafe Max yn 2010
Geen opmerkingen: