vrijdag 22 januari 2016

Gryp

It is in wûnder dat de gryp mij al jierren besparre bliuwt.
Skoallen binne in boarne foar baksillen en firussen ...

Dit jier ûntkaam ik der lykwols net oan.

Al mear as in wike lyn oanjûn
nei bepaalde kollegas
dy't sa siik as wat omrûnen op skoalle
dat ik leaver ha dat se thúsbliuwe want.......

Nee dus,
ik dus de gryp
snein, it waaide mij oan...
moandei wol nei it wurk 
want oaren dogge dat dochs ek..
tiisdei wol nei it wurk 
mar it waard per oere minder

woansdei dus siik thús
flink siik
tongersdei ek

beide dagen foaral dwaande mei allegear (hynste)middels
om hiel fluch op te knappen

freed al wat better
sneon en snein wat útsykje

Ik sjoch it wol wer sitten moandei
bin benijd hokker kollega ik moandei en tiisdei oanstutsen ha

Siik wêze, ik wurd der sa wurch fan...


Geen opmerkingen: