vrijdag 29 januari 2016

GrootSneekIen kear yn de moanne hat de BN in bijlage.
BN stiet foar Bolswarder Nieuwsblad
foarhinne neamden wij dat it Suffertsje.
It Suffertsje wie foaral ek  bekend fan syn moaie rubryk
"wat hat Gabe Skroar hjoed te sizzen"

De Boalserter is der net mear,
it Nieuwsblad is der foar yn it plak kommen.
Sûnder sportferslagen de lêste jierren
en dat misse in soad minsken

It moaie fan Bolswards Nieuwsblad is de bijlage
dy't ien kear yn de moanne
it blêd ta in tsjok en swier pakket makket.

GrootSneek hjit dat blêd
en it blinkt út yn moaie ferhalen
oer minsken.
net allinne oer minsken dy't op de foargrûn aktyf binne
mar ek gewoane minsken
dy't allegear harren eigen ferhaal ha.

Dit liket mij de takomst fan de krante

Groot Sneek is in moaie krante om te lêzen


Geen opmerkingen: