dinsdag 12 januari 2016

Spar - Jumbo
Sa  grut wie de adfertinsje fan Jumbo yn op 'e Skille...
In goeie idee fyn ik,
om al dy minsken te neamen
dy't meielkoar de Jumbo binne

in moai bedriuw foar Wommels,
fan alles te krijen en goed fan kwaliteit;
en dan safolle minsken dy't dêr wurk troch hawwe.
mei namme jongelju 
dy't as bijbaan de fakkenfulle, spegelje of efter de kassa sitte.

doe't ik dizze adfertinsje twittere
krige ik in reaksje fan Rients Sape Smeding:

"Dat binne mear minsken dan wat wij oan produkten ferkochten" 
sa twittere hij werom.

Moaie reaksje, in moaie herinnering, want
Rients is op dat plak berne doe't syn heit en mem,
Sape en Rely dêr de Sparwinkel hiene

foar Rients in moaie herinnering,
mar ek foar mij......

Ein jierren 60, begjin jierren 70,
hie ik dêr myn bijbaan
sutelje troch it doarp mei de grientekarre,
 helpe efter de kassa,
bijfulle,
opromje
ik haw in prachtige herinnering oan dy tiid
doe't Sape en Rely dêr wennen
en Antsje en Rients berne waarden
en Boukje wat letter

Oan maaie 1974 ta
 bin ik dêr fakansjes, freeds en sneons oan de slach west,
dêrnei makke ik in transfer
fan de Spar fan Wommels
nei de Spar fan Flylân
en noch letter nei de Spar fan Langwar.....

Sa seach it der út doe't ik dêr begong,
iets letter waard it omtoavere ta in SparwinkelGeen opmerkingen: