zaterdag 16 januari 2016

Muzyk út Spanje, Denemarken en Ingelân

It grutte festival yn Grins
de útrinners dêrfan yn Ljouwert.

Trij hearlike bandsjes op poadium Asteriks freedtejûn,
bandsjes dy't je miskien wol nea wer sjogge,
wamt se komme fan Spanje, Denemarken en Ingelân
en dat foar 5 euro.....


Nuria Graham, in Spaanske sjongster mei in prachtige stim,
moaie lieten ek,
folle steviger as de oankundiging
it bytsje publyk wat er om kertier foar njoggenen is
wurdearret it mei entoesjast hantsjeklappen

spitich fan it útfallen fan de stroom,
it ferlet de boel en hellet de band út it ritmeTwadde band is de Underjordiske út Denemarken
hearlike relakste muzyk
mar der misse wat útspattingen...
it bliuwt wat flak
wat ek opfalt is twa gitaristen mei in bytsje emoasje of in bytsje sin spylje
want se wisten net hoe gau se fan it poadium ôf komme moasten:
noch foardat it lêste nûmer dien wie

der wiene al de helte mear minsken


De tredde band wie geweldich,
mar fierstente koart
Sy waarden de dupe fan it programma wat útrûn wie
5 nûmers wie harren bijdrage

Power út de teannen wei
seker fan dat lytse opdonderke
dy't song

Nei ôfrin koene wij fan dy lytse opdonder heare
wat sij der fan fûn
en oars noch wat saken

It wie net útferkocht en dat wie spitich
want it wie seker de muoite wurdich.

En foar Teade, Sjoerd en Pieter Jan noch efkes it lêste nûmer dat se spilen
as moaie herinnering.
En foar Hennie fansels dy't ús entoesjasme wer oanheare mocht yn de auto werom...


Geen opmerkingen: