vrijdag 2 oktober 2015

Wytze

Ein july
of begjin augustus
yn Frjentsjer
de PC
keatsen sjen en minsken moetsje

Alle jierren wer
hij fanút Hylaard en ik fanút Wommels
muzyk erfaringen diele
en herinneringen ophelje

Wytze Lanting
alle kearen sei hij it wer
"wist it noch"
sei hij dan,
"1977
Frank Osingapartij
dat wie ús omke
en
do , Sake en ik
de winners!"

"Wij wiene net de besten,
mar wol de tûksten
en omke woe  sa graach
dat twa Lantings wûnen
en ien kening waard
Sake"

Ek dit  jier wer
kaam ik him wer tsjin
Wytze
oan de lange side
steand yn de rein
en wij hiene it wer oer
omke Frank dy't hiel lang oan it wurd wie
bij de priisútrikking
en wij hiene it oer War on Drugs
Wytze syn nije favorite band

Wytze
ik ha mei him keatst
mei him fuotballe
mei him nei Reboelje west
en mei him oan it lisfytsen west
want dat like him ek moai......

Wytze is 29 septimber 2015 stoarn
noch mar 57 jier jong

...wat in fijne fint wie dat......

Sneon wie de betinking yn Hilaard
in moai weromsjen op syn libben
mei in prachtige foto op de kiste
in laitsjende Wytze
sa't wij him kinne

Moaie wurden fan broer Sake
fan in omkesizzer
fan syn skoansuster
fan twa freonen

en wij harken nei prachtige muzyk.
fan the War on drugs,
fan Reboelje
fan Johnny Cash
en fan Mike OldfieldGeen opmerkingen: