maandag 5 oktober 2015

Feiten kontroleare

Sommige minsken sizze mar wat,
dat samar wat sizze
dat kinne je yn ferskillende kategorien pleatse
liege,
oerdriuwe
gokke
of ûnnoazelheid

Ien fan dy sommige minsken
dy't ik bedoel
is Gerard Joling
in BN'er
hij sei wat oer flechtlingen
in hiele blog fol.

Mar kloppe syn útspraken?
Wa kontroleart dat?

"Factchecke" hjit dat mei in djoer wurd.
NRC Next docht dat alle wiken
ûnder de namme "waar of niet waar"

it AD hat syn wurden op in skûle lein,
in foarbyld:

Wat seit Joling?
6. ,,Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de Islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!"

De feiten binne:
Moeder Janny woont in Schagen. Volgens gemeentegegevens zijn er in Schagen achttien kerkgenootschappen en nul moskeeën. Voorlopig moeten moslims uit Schagen dus een behoorlijk eindje lopen, 14 kilometer, naar de moskee in Zuid-Scharwoude bijvoorbeeld.

Mochten jim Joling
serieus nimme
en dat sa hâlde wolle
dan soe ik dizze link net oanklikke.

Der bliuwt net folle oer fan syn ferhaal.


Geen opmerkingen: