zaterdag 10 oktober 2015

Erwin is gjin Bruce

 Lekkere muzyk
dat makket Bruce Springsteen
"moaie ballades"
"lekker deuntsjes"
 "de stim wat rau"
"koarte, oersichtelike gitaarsolos"
"meisjonggehalte"

Net dat ik der no gelyk hinne gean soe,
nei in konsert fan Bruce.
Dat is it krekt net foar mij,
of lang net....

Toch op dizze freed nei it Bolwerk
yn Snits
Erwin Nijhoff docht Bruce...
nijsgjirrich

Mei in stel goeie muzikanten
kin der sân jûn hast neat mis gean;
dat is ek sa, alles giet goed,
nee, hast alles

Gesellich fol, dat net
lekker nûmers, dat ek net
reedlik entoesjast publyk, dat is it ek net
twa oerkes lang, ek net ferkeard

nee, it is de stim
de stim fan Erwin
dy't it yn de ballades prima docht
mar dy't yn de rockende nûmers
raast en skreaut
him en Bruce oerskreaut

At ik trije kertier
troch in tsjustere nacht
nei hûs fyts
hâldt dat net op.....
op bêd ek net.....
dat geraas

dat haw ik noch nea hân
sels net nei in jûntsje hurde rock of metal

en dan dit noch:
ik hâld er net sa fan
dy artisten dy't ophâlde
en dan in tajefte jouwe
nei in meager ropke
"wij wolle mear
en dan noch 5 of 6 nûmers spylje
Geen opmerkingen: