donderdag 29 oktober 2015

Fytse op e gong


Meast op tiisdei wurkje ik yn Beetstersweach,
op skoalle Lyndensteyn

in skoalle mei bern dy't lange tiid siik binne
of  meardere handikaps hawwe.

yn skoalle wurdt troch de bern
in soad gebrûk makke fan allegear helpmiddels
lykas rinstekjes en trijetsjillers

moaie brede gongen hawwe wij dêr,
en it is hielendal net frjemd
dat der in fyts bij it  kantoar stiet
fan in meiwuker út it revalidaasjesintrum
Geen opmerkingen: