woensdag 21 oktober 2015

Poezy album

(út it archyf)


Yn 1935
yn Dedzjum
skreau pake Aant Boerstra,
wêr't ik nei neamd bin
iets yn it boekje fan
pakesizzer Hiltje Boerstra
myn mem


1 opmerking:

Popko zei

Goeie grifformeerde eftergroun