dinsdag 27 oktober 2015

Postsegel


1946
2015


"Postsegel djoerder
brief ferdwynt hieltyd mear"

dat is in kop yn de krante fan hjoed

de postsegel
dat ferneukeratyf lyts plakbriefke
wêr't in 1 op stiet.

yn 1946 stie  der ek in 1 op in postsegel
en dan wie it ek 1,
1 sint wol te ferstean...

dy 1 fan no
dat is gjin 1
dat is 73,
73 sint mar leafst
wat sis ik,
73 eurosinten ek noch wol

in gûnen omrekkene?
dan is it sa'n 162 sinten

Fan de iene 1
nei de oare ien:
in ferskil fan 161 sinten
yn 70 jier

Logysk dat it stjoeren fan in brief of in kaart
minder wurdt....


Geen opmerkingen: