dinsdag 6 oktober 2015

Minder wurkje?De PvdA wit it ek net mear,
no moatte wij ynienen wer koarter wurkje fan harren
neidat se der earst mei foar soarge hawwe
dat wij langer wurkje
koarter dat is oan de iene kant dus 4 dagen
en langer is oan de oare kant oan 67 ta.

4 dagen
ik doch it al jierren
ideaal

dat is in grut ferskil
mei al dy mannen yn de ( diken) bou
it moat klear...
de hakbile leit op.....
subsydzje net misrinne.....Ik seach se sneon wer dwaande
bij de brêge yn Wommels
wrotte omdat de oannimmer  tasein hat
dat it allegear begjin novimber klear is
sadat de gemeente in bijdrage
fan de provinsje krijt....

Frjemd allegear
minder wurkje,
langer wurkje, 
oerwurkje 

sis it mar
PVDA

ik haw der hjoed  40 jier opsitten!1
mar it is noch net genôch.

Geen opmerkingen: