donderdag 15 oktober 2015

Fytssifers

Ek bin sljocht op siferkes en statistiken.
It CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 is dan ek  myn favorite oanjouwer fan sokke oersichten

Sij garje fan alles bijelkoar
wat nijsgjirrich is
en meitsje dêr fergelikende oersichten fan.

Oer it fytsgedrach bijgelyks.......

fytse jim gemiddeld wol 2,9 kilometer per dei?
helje jim 25 % wen-wurkferkear?
hawwe jim ien fan dy 1,4 miljoen elektryske fytsen?
hawwe jim ek in fyts 'ut Azie, lykas 40 %?
binne jim ien fan dy 558.000 Nederlanners dy't slachtoffer west hat fan fytsedieverij?

Sjoch dizze link en lûk jim konkluuzjes


Geen opmerkingen: