zondag 25 oktober 2015

Gelf

In foto pronkt op de kast
midden yn de keamer
in foto fan Pjirkje
dy't stoar yn juny dit jier

it is sneintemoarn
en ik sit bij Gelf Eringa
yn Spannum

Sûnt 1998 doch ik dat,
de Treffers, it klupblêd fan SDS,
fan Spannum en Winsum
bij Gelf en Pjirkje bringe
want sij bringe se dêr rûn

No sit ik bij Gelf allinne
Sa as altyd prate wij efkes 
yn de keamer

oer it fuotbaljen
scHearrenfean, wêr't it net sa goed giet,
SDS, herinneringen oer de moaie tiden dy't wij hiene
Oranje en de oer it hynder tilde fuotballerkes
oer it keatsen
oer Spannum
oer it kuorkebaljen
oer it oargelspyljen
oer pypkesmoke

oer de dea
oer Pjirkje

oer it libben
dat Gelf noch talaket
want
"ik sit hjir net te wachtsjen,
ik doch noch fan alles wat ik moai fyn
en lichaamlik dwaan kin
want it wurdt wol allegear wat minder"
seit Gelf

"At ik net mear fleurich bin, 
is it dien" 
seit Gelf
en hij laket

Nei in lyts oerke
stap ik wer op
de Treffers efterlittend

Ik hoop dat de folgjende Treffer wer gau útkomt

nee, dat hoecht  net
ik gean der in kear hinne sûnder Treffers
gewoan foar in praatsje
nei Gelf

en dan prate wij wer
oer sc Hearrenfean, 
oer SDS
oer Spannum
oer it smoken fan in piip
oer de winter
oer it oargelspyljen

oer it libben
wat him hopenlik ek dan noch talaket


Gelf en Pjirkje yn 2012, 
mei de plastikpûde fol Treffers Geen opmerkingen: