woensdag 17 juni 2015

Steatsoplichterij

Mislik
dat radio (miskien ek wol TV) spotsje
fan de Steatslotterij

De grutte baas kondigt oan
dat se it better dwaan gean,
earliker foaral
dat se ek better kommuniseare sille,
omdat wij dêr rjocht op ha

Ja, ja.....
Mear as twa jier lyn skreau ik dit op myn blog
ik haw mij doe oansletten bij de stichting Loterijverlies

sij hawwe mei meardere rjochtsaken
boppe tafel krigen dat dy baas fan de Lotterij
no it grutte publyk paaie moat.
mei belachlike teksten

Hij hie sizze moatte:

Beste minsken,
Ik stean hjir  mei in djipreade kleur,
wij hawwe jim jierren besoademitere,
en dat wisten wij wol,
mar wij woene it net tajaan,
de stichting Loterijverlies hat ús der opwezen,
hat rjochtsaken wûn en no moat ik tajaan
dat jim te koart kommen binnen
wij hawwe jim prizen ûntholden
de kâns op in priis wie folle lytser as wij seinen

ik skamje mij kapot
en biedt jim oan om de periode dat it mis west hat
no frij mei te spyljen
gjin ynlis
mar wol kâns op alle prizen

De stichting Loterijverlies fynt dit er fan:

Reclamecampagne Staatsloterij volstrekt onacceptabel

Wellicht heeft u de afgelopen dagen reclame gezien of gehoord van de Staatsloterij. Hierin geeft de Staatsloterij aan dat zij het vervelend vindt onduidelijk te zijn geweest in haar communicatie. Maar, zoals bekend, de Staatsloterij heeft u jarenlang in feite gewoon bedrogen. Dat de misleiding op kleine schaal heeft plaatsgevonden is bovendien onjuist, aangezien er meer dan een paar honderd miljoen euro aan beloofde prijzen aantoonbaar nooit werd uitgekeerd. Bovendien is deze campagne een schending van de afspraken tussen de Staatsloterij en Loterijverlies. Wij zullen er alles aan doen deze campagne te laten stoppen.

Geen opmerkingen: