zondag 14 juni 2015

Jan B

De Blokhúspoarte wie in finzenis
yn Ljouwert
de finzenen binne der net mear
it gebou noch wol
de sellen ek

de Blokhúspoarte is no it kulteriele hert
fan Ljouwert
mei mooglikheden
foar kreative geasten
om wat te betinken en út te finen

dat kin dan yn ien fan de sellen

Ik soe graach ien sel reserveare wolle
foar in kreative geast
in hiele kreatieve geast wol te ferstean
om syn talint noch mear ûntwikkelje te kinnen
syn talint
om minsken del te sabeljen
bestjoerders te kak setten en te misledigjen
te leksoaien oer alles en noch wat,
om slachtoffers te meitsjen,
folle mear slachtoffers
yn dat lytse keatswrâldsje

it moat him dochs slagje
mij syn oanwêzige talint
om se allegear fuort te skriuwen
ja, fuort te pesten

sadat hij der aanst hielendal allinne sit,
op de parsetribune
mei syn pinne en syn boekje
om de bûtenslaggen te notearen
te seuren oer de kofje
en it plak wêr't er sitte moat

it moat him slagje om de titel
"grutste feech út de panne sjoernalist"
te pakken
it moat him slagje
om Johan Derksen foar te bliuwen

at hij mar lang genôch yn de sel sit
en him fierder ûntwikkelt
mei de doar op slot......

dizze Jan B.

dy't  him sels sjoernalist neamt
en objektyf en ûnôfhinklik
en noch slimmer keatsleafhawwer

de man dy't gjin inkele positive bijdrage levert oan it keatsen
en dy't  je persoanlik ferantwurdlik hâlde kinne
foar de teloargong yn it keatswrâldsjeGeen opmerkingen: