zaterdag 27 juni 2015

Roan

Al wer 4 moanne âld 
en it is in lust 
om nei him te sjen

gewoan sjen...
of  útsjen nei
syn laits


machtich

Geen opmerkingen: