woensdag 24 juni 2015

45 kilometer folderje


Wat in prachtige fytsroute hawwe se makke foar de triatlon
fan sneon 4 july yn de Súdwesthoeke
It Frysman fytsrûntsje is 45 kilometer lang en hat alles:
iepen fjilden,
winerige seediken,
tsjustere bosken,
romme bochten
moaie diken
en ....
alle heuvels dy't er yn Gaasterlân binne
binne opnommen yn de route.

Fjouwer kear moatte se dit rûntsje ôflizze
neidat se earst 3800 meter swommen hawwe yn it Iselmar
bij it Rea Klif
en foardat se de 42,2 kilometer noch draven gean,
in rûntsje fan 6 kilometer mei
7 kear de beklimming fan de "Leaver dea as slaaf" bult

Wij fytsten hjoed de 45 kilometer
en it draafrûntsje fan 6 kilometer
en dat wie ús genôch
mear as genôch
want wij mochten yn alle brievenbussen
dy't oan de route stiene
in struibriefke dwaan
mei dêrop de meidieling dat it fijn is om oan de route te wenjen
en dat men op 4 july rekken hâlde moat mei dit spektakel.

Folderje oer in lingte fan 45 kilometer
wat in gedoch (wol graach dien!):
sykje nei huzen
sykje nei brievebussen
en sykje nei iepeningen yn dy bussen

wat in ferskaat oan bussen
en wat in ferskaat oan plakken
wêr't se de bussen delsette of oanhingje.
it wie betiden in syktocht.

Wat in gelok dat de PTT earder betocht hat
dat in brievenbus net te fier fan de dyk ôf  wêze mei
en dat in grut part dus hast fytsend te berikken binne

neist al dat op- en ôfstappen
moasten wij dy ferrekte heuvels ek noch op..

in muorrebus

Noch in bysûndere útstalling fan diggelguod bij Nijemardum

Underdiel fan de stien route yn Gaasterlân 

in brievenbus

in nij útsichtpunt efter Nijemardum oan de seedyk

mei sicht op wynolens tusen de Lemmer en Urk

Jellie hâldt wol wat fan rinnen

Underweis it goeie doel noch stipe foar in nútekeek

somtiden moast Jellie wol hiel fier fuort om in brievebus te finen

Pleats bij Warns mei in hiele goeie tekst

Sjoch op dizze wepside en kom lâns
bij it episintrum fan it barren
dat is bij it Rea klif

en dêr leit dizze stien


Geen opmerkingen: