zondag 21 juni 2015

In feesie yn Hollân


Wij hiene in feessie
dat komt wol faker foar
meastal is dat yn de buert
dizze kear yn Akersloot
dat leit tusken Alkmaar en Haarlem

De wyn is de lêste tiid noard
dus, dus
tochten wij:
wij gean op de fyts.

Sneontemoarn om 8 oere fuort
mei de wyn yn de rêch
en middeis om healwei trijen wiene wij  yn Heemskerk
in sliepadres bij Vrienden op de Fiets
alderaardichste weduwefrou
Wij hiene doe 114 fytst

it feessie wie yn Akersloot
fanút Heemskerk 7 hinne
lekker iten en dronken
en 7 werom

Sneintemoarn nei in goed moarnsbrochje
rjochting Enkhuizen
de natoer hie syn wurk goed dien
de wyn wie súd


Enkhuizen
fisk dus
mei it boatsje oer
nei Starum

De wyn wie ynienen súdwest
dat wie seker net ferkeard
en  it leste stikje fan de Bieren ôf
nei Wommels ta
wie de wyn west.

nei 98 kilometer thús
mei sneintemoarn twa oerkes wat wetter
mar fierder in hiel soad mei de wyn yn de rêch

Geen opmerkingen: