zondag 28 juni 2015

In nij boek

Dizze foto haw ik fannemoarn makke bij Deinum;
in oaljefantepaadsje nei de ferbeane grutte dyk
dy't ôfsletten is foar it ferkear.

De foto jout in byld wat paste bij myn reisdoel.

Dit oaljefantepaadsje is hast net te finen.
it noeget net út om lâns te gean 
mei kriebels lofts en stekkers rjochts
mei amper sicht wêr't je útkomme.

Mar minsken dy't hjir lâns gean litte harren net keare of weromstjoere.

sa fielde it fannemoarn ek wol wat
doe't ik in ôfspraak makke hie om it boek
"Het Vaatstra Complot"op te heljen.
net út in boekhannel oan de Nijstêd,
mar efterôf op de romte, 
bij in oare komplottinker.

it wie foar it earst dat ik spruts mei in oare komplottinker,
it waard in alderaardichst petear.....

wij dielden ús miening
wij dielden ek ús gefoel
dat je hast oansjoen wurde foar "wrâldfrjemd"
at je noch altiten fan miening binne dat Jasper S
de moardner net wêze kin
en dat de oerheid korrupt wêze kin.

moai dat ik op myn eigen blog skriuwe kin wat ik tink en wat ik fyn
it hjit net foar neat "datfynik"

Ek dit boek sil ik wer lêze,
hoewol ik hast alle feiten al wit
troch it oare boek en ynternet publikaasjes.

en mocht immen it ek lêze wolle, dan kin dat.
Graach sels.


Geen opmerkingen: